Obchodní podmínky

Obchodní podmínky serveru PůjčteSiCokoliv.cz

1. Inzertní server PůjčteSiCokoliv.cz, (dále jen „server“), provozuje obchodní společnost MiRott media s.r.o., IČ: 06329322. Společnost je vedena u Krajského soudu v Brně, oddíl:C, vložka:101467 (dále jen „provozovatel“).

2. Server umožňuje zveřejňovat a vyhledávat nabídky osob fyzických (podnikatelů i soukromých osob) a právnických (dále jen „uživatelů“), týkající se jak zápůjček (peníze), tak výpůjček (věci).

3. Server neumožňuje zadat stejný inzerát v rámci jednoho okresu. Tento bude systémem označen jako duplicitní a vymaže se. Znění nově zadaných inzerátů budou prověřována a schvalována administrátorem. Inzerát musí být jasný a srozumitelný.
Klamavé a neurčité inzeráty budou provozovatelem smazány, a to bez možnosti nahradit uživateli finanční náhradu. Inzeráty je možno psát 
v českém nebo slovenském jazyce.

4. Zadání inzerce na server je nepodnikajícím fyzickým osobám poskytována zdarma. Podnikající fyzické osoby a právnické osoby, 
které činí inzerci v rámci svého podnikání, podléhají poplatku.

5. Cena za inzerci je sjednávána dohodou na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 
Pokud nedojde k jiné dohodě mezi provozovatelem serveru a uživatelem, jedná se o jednorázovou službu, jejíž cena je hrazena platbou předem na základě proforma faktury vystavené provozovatelem po uzavření objednávky se splatností uvedenou na proforma faktuře. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli majetkovou ani nemajetkovou újmu, která by tím mohla uživateli vzniknout.
Uživatel zaplatí provozovateli storno poplatek činící 50% smluvené ceny při stornování inzerátu 10 a více dnů před prvním dnem jeho zveřejnění a 100% smluvené ceny při stornování inzerátu méně než 10 dnů před prvním dnem jeho zveřejnění.
Pakliže uživatel nedodá provozovateli podklady inzerce do termínu prvního dne zveřejnění jeho nabídky, provozovateli vznikne z důvodu podstatného porušení smlouvy nárok na odstoupení od smlouvy, čímž však není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z nabídky,
bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce PůjčteSiCokoliv.cz, nebo dobrými mravy.

7. Provozovatel je oprávněn smazat inzerát, pokud je vložen chybně s ohledem na text inzerátu, nebo pokud budí klamavý dojem ohledně postavení uživatele. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám serveru PůjčteSiCokoliv.cz, 
a to bez povinnosti nahradit uživateli finanční náhradu.

8. Zdarma vložený inzerát bude na serveru zveřejněn po dobu 3 měsíců. Po uplynutí této doby bude automaticky vymazán společně
se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. 

9. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit oznámením poskytovateli serveru na e-mail: info@pujctesicokoliv.cz.

10. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživatelem, který nabízí věc k zapůjčení / vypůjčení a uživatelem, 
který si věc zapůjčuje / vypůjčuje. Nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu zapůjčené / vypůjčené věci, způsob zapůjčení / vypůjčení,
předání, navrácení věci zpět a ani finanční vyrovnání mezi uživateli.

11. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat uživatelů uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím
do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

12. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů serveru, ani za způsob, jakým server využívají.
Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

13. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu, která vznikne uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nebo v souvislosti s využíváním serveru PůjčteSiCokoliv.cz, a to i náhodou.

14. Provozovatel prohlašuje, že se chodu serveru bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak,
aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služeb serveru mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

15. Provozovatel je oprávněn server kdykoli upravovat či inovovat.

16. Provozovatel je oprávněn zasílat uživateli e-mailové zprávy s informacemi o novinkách, které server PůjčteSiCokoliv.cz, nabízí.
Tuto službu může uživatel zrušit. Učinit tak může oznámením poskytovateli serveru na e-mail: info@pujctesicokoliv.cz, 
že si nepřeje tuto službu dále využívat.

17. Na serveru se mohou zobrazovat reklamy poskytované různými reklamními společnostmi. 
Tyto společnosti jsou oprávněny používat pro svou potřebu údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mail a telefonní číslo)
o návštěvách uživatelů těchto či jiných webových stránek zaměřených na poskytování reklam na zboží a služby,
o které uživatelé projevili zájem.

18. Zadáním inzerce udělujete souhlas společnosti MiRott media s.r.o., aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") zpracovával tyto osobní údaje: e-mail, jméno, příjmení, adresa, název společnosti, nebo její komerční název, fakturační adresa, telefon. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem zpracovávání dotazu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

19. Znění těchto obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat.


V Brně dne 1.1.2019